Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie bytu a domácnosti

Poistenie vám zabezpečí ochranu majetku pred nečakanými životnými situáciami spôsobenými živelnou udalosťou, krádežou, vandalizmom prípadne vašu zodpovednosť za škodu spôsobenú inému z titulu vlastníctva nehnuteľnosti alebo činnosťou členov domácnosti.

Poistite svoj domov online >>> výpočet ceny poistenia bývania

Čo možno poistiť?

  • Nehnuteľnosť - poistenie rodinného domu, bytu, chaty, domu vo výstavbe, garáže a vedľajších stavieb.
  • Domácnosť - poistenie súboru zariadenia domácnosti.

Aké riziká možno poistiť?

združený živel, povodeň a záplava, atmosférické zrážky, vandalizmus, krádež, lúpež, nepriamy úder blesku, skrat elektromotorov, zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, zodpovednosť členov domácnosti za škodu vzniknutú inému

  • poistený je (môže byť) aj stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy, sklo, veci umeleckej a historickej hodnoty, starožitnosti, klenoty a šperky, spotrebná elektronika a optické prístroje, stavebné súčasti

Poistenie sa dojednáva zvyčajne so spoluúčsťou (no je možné aj poistenie bez spoluúčasti), poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou.